SeamenProcedura Skarg Marynarskich

Agencja Balteam traktuje wszystkich marynarzy jak swoich Klientów, którzy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy kiedykolwiek marynarz jest przekonany o zasadności takiej skargi.

Nasza odpowiedzialność z tytuły podpisanej z marynarzem umowy cywilno-prawnej zaczyna się od momentu podpisania tej umowy . Dla zachowania porządku formalnego , agencja oczekuje, że ewentualne skargi marynarzy składane będą niezwłocznie w formie pisemnej . Skarga winna zawierać zwięzły opis wypadku i określać oczekiwania marynarza.

Marynarz ma dwie możliwości złożenia skargi :
1) Przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres : helpdesk@balteam.pl
2) Pocztą wysłana na adres agencji : Balteam Spółka z o.o. Biuro Obsługi KLienta, ul. Sienna 10/1 , 70-542 Szczecin

Agencja powinna potwierdzić otrzymanie skargi w ciągu 3 dni roboczych wykorzystując sposób komunikacji wybrany przez marynarza. Potwierdzenie odbioru skargi powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą czasu jej rozpatrywania.

Czas rozpatrywania skargi może być ustalony na maksymalnie 14 dni roboczych w wypadku skarg dotyczących wyłącznie działalności agencji zatrudnienia i 28 dni roboczych w wypadku gdy skarga marynarza dotyczy działań Pracodawcy – zleceniodawcy agencji zatrudnienia. W wypadku gdy skarga marynarza nie zostanie rozważona zgodnie z oczekiwaniami marynarza , agencja zatrudnienia winna podać marynarzowi tryb ewentualnego dalszego dochodzenia swoich roszczeń.

Wszelkie nierozstrzygnięte skargi marynarskie agencja winna zgłosić do właściwej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej.

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4

70-207 Szczecin

sekretariat@ums.gov.pl

sekretariat_dimdt@ums.gov.pl

Niezależnie od powyżej wymienionej procedury marynarz ma prawo zwrócić się do:

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Morskiej

Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska