Seamen

Deklaracja zgodności

Morska Konwencja Pracy 2006

Balteam Crewing Agency Spółka z o.o. działając jako agencja rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy, zarejestrowana  w Polsce spełnia wymogi konwencji MLC 2006 oraz powiązanych z konwencją przepisów krajowych.

Agencja posiada wymagane certyfikaty  zgodne z międzynarodowymi i krajowymi przepisami.

Poniższa lista wymienia główne cele naszej działalności, zgodne z wymaganiami  MLC 2006 choć nie ogranicza się tylko do nich:

 1. Agencja nie zatrudnia marynarzy, którzy nie ukończyli  18 lat.
 2. Agencja traktuje wszystkich marynarzy jako swoich klientów i nie pobiera od nich opłat za koszty rekrutacji. Koszty paszportu, świadectwa zdrowia, książki  żeglarskiej, dokumenty STCW odpowiednie do rangi ponosi  marynarz . Armator może jednak uznać  niektóre z tych kosztów według własnego uznania.
 3. Agencja zapewnia, że współpracujący z nią armatorzy mają środki i procedury do ochrony marynarzy przed pozostawieniem ich w obcym  porcie.
 4. Nasi Klienci (Pracodawcy / Armatorzy) ubezpieczają polisą z Klubu P & I załogi zatrudnione na wszystkich swych statkach od momentu  ich wyjazdu z kraju rekrutacji do czasu ich repatriacji do miejsca zamieszkania. Polisa obejmuję  odszkodowanie  w przypadku śmierci marynarza , jego inwalidztwa lub choroby, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o pracę.
 5. Agencja deklaruje pomoc dla rodzin marynarzy, udzielenia im porad jakich mogą potrzebować (w ramach jej możliwości prawnych, zgodnych z wolą marynarza) oraz gwarantuje, że prośby i informacje kierowane od rodzin do marynarzy będą przekazywane do na statki bez żadnych kosztów i bez zbędnej  zwłoki.
 6. Agencja nie tworzy listy lub mechanizmów mających na celu zapobieganie lub powstrzymywanie marynarzy  przed uzyskaniem  zatrudnienia, na które zostali zakwalifikowani.
 7. Procedura składania skarg w trakcie kontraktu jest zawsze przekazywana marynarzowi przed podpisaniem kontraktu.
 8. Agencja gwarantuje, że marynarz ma wystarczający okres czasu aby przeczytać i zapoznać się z wszystkimi warunkami umowy o pracę przed podpisaniem kontraktu.
 9. Agencja posiada procedury i umożliwia złożenie skargi w Biurze Obsługi Klienta. Procedura złożenia skargi jest udostępniona na stronie internetowej Agencji i stanowi integralną część deklaracji o zgodności z konwencją MLC 2006.
 10.  Przed podpisaniem umowy o pracę Agencja informuje marynarza o możliwości dobrowolnego wpłacania  składek do ZUS-u w Polsce oraz czy będzie on objęty w kraju bandery systemem ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie na pokładzie statków pływających pod banderą państwa, które nie ratyfikowały MLC 2006 zgłasza się marynarzowi przed podpisaniem kontraktu oraz informuje o potencjalnych problemach jakie mogą w takich przypadkach wystąpić.
 11. Agencja zastrzega sobie prawo  zgłaszania do właściwych organów w Polskiej Administracji Morskiej czynów o rażącej  niekompetencji zawodowej, czynów o charakterze przestępczym i faktów poważnego naruszenia dyscypliny w okresie zatrudnienia. Raportowanie może nastąpić tylko po dokładnej analizie każdego przypadku.